top of page

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu "DZIEŃ MATKI z Mile”:
 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs jest organizowany pod nazwą „DZIEŃ MATKI z Mile” i prowadzony na profilu marki Mile na Instagramie i w dalszej części regulaminu zwany będzie „Konkursem”.
Organizatorem konkursu MILE jest - P&P RAFAŁ PALKA z siedzibą: w Częstochowie przy ul. Żarecka, nr 42b, lok. 49, 64-980, NIP: 5732642278
Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 10.05.2021 do dnia 13.05.2021 włącznie.
Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, oraz udziela zgód, opisanych poniżej.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§2 
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu, dalej zwanym „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych w przypadku spełnienia warunków wskazanych w § 2 ust. 2 poniżej;
wykona zadanie konkursowe zgodnie z § 3;
Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora i Fundatora, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu, oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci).
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Brak przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość uzyskania Nagrody.

 

§3
ZASADY KONKURSU
Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminów i zasady, procedur, polityki serwisu Instagram w zakresie zadań określonych Regulaminem.
Uczestnik konkursu jest świadom tego, że nadesłana odpowiedź na zadanie konkursowe może zostać opublikowana na profilu marki Mile w portalu społecznościowym Instagram.


ZADANIA KONKURSOWE

1. Polubić profil @mile_bizuteria.

2. Polubić oraz udostępnić w relacji post konkursowy oznaczając profil MILE.

3. Zaprosić do zabawy co najmniej  dwie osoby i oznaczyć je w komentarzu.

4. Jednym zdaniem lub w 3 słowach opisać swoją Mamę!


Zdobywcą nagród będzie osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona przez Jury Konkursu.
Jury Konkursu dokonają oceny Prac, uwzględniając w szczególności oryginalność, pomysłowość i kreatywność Twórcy.
Jury Konkursu wyłonią 1 zwycięską Pracę. Uczestnikowi zwycięskiej Pracy zostaną przyznane nagrody wymienione w § 4.
Jury Konkursu składać się będzie z trzech przedstawicieli Organizatora Konkursu.
Osoba naruszająca prawa autorskie innej osoby zostanie wykluczona z konkursu.
Wykonanie zadania konkursowego:
nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
nie może zawierać treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż marka Mile
nie może naruszać praw Organizatora, Fundatora, marki Mile oraz osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania Nagrody:
w stosunku do Uczestnika, do którego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem,
Uczestnikowi, który zamieszcza w poście konkursowym treści w formie tekstowej jak i graficznej, które są niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem portalu Instagram.
podejmują działania z wykorzystaniem profilu/konta utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram,
gdy Uczestnik podaje nieprawdziwe dane;
gdy działania Uczestnika godzą w dobre imię i/lub renomę marki Mile
publikuje treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem, regulaminem, lub zasadami współżycia społecznego.


Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 

§4
NAGRODA
Nagrodą w Konkursie jest Naszyjnik z inicjałami  marki Mile do wyboru od 1-3 blaszek z inicjałami.
Każdy uczestnik w czasie trwania Konkursu może zostać nagrodzony tylko za jedną ze swoich zgłoszonych prac.
Laureat zwycięskiej pracy zobowiązany jest w ciągu 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników przesłać informacje niezbędne w celu wysyłki nagrody przez Organizatora tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e.mail.
Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim skutkują utratą prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.  W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Jury.

 

§5
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Publikacja wyników konkursu obejmować będzie oznaczenie konta wygranego  na Instagramie na profilu @mile.bizuteria. Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi 14 czerwca 2019.
 
§6
WARUNKI WYDANIA NAGRODY I DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Warunkiem i w celu uzyskania Nagrody konieczne jest podanie przez Uczestnika Konkursu, na wezwanie Organizatora prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, numeru tel. kontaktowego.
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem Nagrody oraz w związku z wszystkimi niezbędnymi do tego czynnościami.

 

§7
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania Zadaniem konkursowym oraz że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe do tego Zadania konkursowego i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu. Uczestnik oświadcza, że prawa autorskie do Zadania konkursowego dostarczonego przez niego Organizatorowi w ramach udziału w Konkursie nie będą w niczym ograniczone, w oraz nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w szczególności – nie będą naruszały praw do wizerunku.
 

 

§8
Reklamacje
Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu. Reklamacje powinny być składane nie później, niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
Reklamacje należy zgłaszać drogą e-mailową na adres organizatora: pracownia.mile@gmail.com 
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

 

§9
Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich w celu przeprowadzenia Konkursu i przesłania Nagrody. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Uczestnika z udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator : P&P RAFAŁ PALKA z siedzibą: w Częstochowie przy ul. Żareckiej 42b/49, NIP: 5732642278
Od Laureatów Konkursu, w celu wydania nagród przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres do wysyłki nagrody oraz adres e-mail i nr telefonu.
Administrator danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym weryfikacji uczestników, wyłonienia Zwycięzców i przekazania im nagród.
Uczestnicy mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu, będą przetwarzane przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, w celu realizacji przepisów podatkowych, w celu udokumentowania wyników Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres 30 dni po zakończeniu Konkursu jako czas niezbędny do obsługi roszczeń, wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).
Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych – w tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Konkursu.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia okresu, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w okresie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.mymile.pl/regulamin-konkursu nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielem czy administratorem. Uczestnicząc w nim, Uczestnicy przekazują informacje Organizatorowi, a nie Serwisowi.

bottom of page